pww_riga_logo_crop.svg

Privātuma politika

 

1.       Privātuma politikā lietotie termini

    1.1.       Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura Pārziņa vārdā apstrādā Personas datus.

    1.2.       Datu subjekts – tieši vai netieši identificēta vai identificējama fiziska persona.

    1.3.       Datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Datu subjekta vēlmēm, ar kuru Datu subjekts paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu Personas datu apstrādei.

    1.4.       Īpašo kategoriju dati – Personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko vai politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētiskie dati, biometriskie dati, kā arī dati kas sniedz informāciju par personas veselību, dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

    1.5.       Klients – juridiska vai fiziska persona, kura klātienē vai attālināti izmanto MMS COMMUNICATIONS LATVIA piedāvātos pakalpojumus.

    1.1.       MMS COMMUNICATIONS LATVIA vai Mēs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MMS COMMUNICATIONS LATVIA”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003330565, juridiskā adrese: Alberta iela 12 – 7, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 67439875, elektroniskā pasta adrese: info@publicisgroupe.lv.

    1.2.       Mājaslapa – mājaslapa, ko uztur MMS COMMUNICATIONS LATVIA http://publicislatvia.lv/.

    1.3.       Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru. Piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

    1.4.       Personas datu apstrāde – jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

    1.5.       Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka Personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Šajā gadījumā MMS COMMUNICATIONS LATVIA.

    1.6.       VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

2.       Privātuma politikas mērķis

2.1.       Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – Datu subjektam – informāciju par MMS COMMUNICATIONS LATVIA veiktās Personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, apjomu, datu glabāšanas ilgumu, drošību, Datu subjekta tiesībām u.c. informāciju saskaņā ar VDAR prasībām.

2.2.       Pārsvarā Mūsu Klienti ir juridiskas personas. Savukārt atbilstoši VDAR 14. apsvērumam, VDAR neattiecas uz tādu personas datu apstrādi, kas skar juridiskas personas un jo īpaši uzņēmumus, kuriem ir juridiskas personas statuss, tostarp juridiskās personas nosaukumu, uzņēmējdarbības formu un kontaktinformāciju. Papildus arī gadījumos, kad pašnodarbinātās personas dati ir saistīti ar komercdarbību, tos noteiktos gadījumos var uzskatīt par juridiskās personas datiem. Attiecīgi šī privātuma politika nav attiecinām uz šo MMS COMMUNICATIONS LATVIA Klientu loku, ciktāl VDAR prasības nav piemērojamas. 

2.3.       Vienlaikus noteiktos gadījumos MMS COMMUNICATIONS LATVIA sadarbojas arī ar fiziskām personām vai Personas datu apstrāde skar Klientu vai sadarbības partneru darbiniekus. Attiecīgi ar šīs privātuma politikas palīdzību tiek sniegta informācija par Personas datu apstrādi šādos gadījumos.

2.4.       Ņemot vērā MMS COMMUNICATIONS LATVIA darbības jomu, papildus nosacījumi par Personas datu apstrādi MMS COMMUNICATIONS LATVIA sniegto pakalpojumu laikā ir pieejami līgumā ar Klientu (ja attiecināms). Ja šajā privātuma politikā ietvertie noteikumi ir pretrunā ar noteikumiem līgumā ar Klientu, priekšroka tiek dota noteikumiem līgumā ar Klientu.

2.5.       Privātuma politika ir attiecināma uz Personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz Personas datus (rakstiski, telefoniski, interneta mājaslapā, papīra formātā vai ar elektroniskā pasta starpniecību, u.c.) un kādās MMS COMMUNICATIONS LATVIA sistēmās vai formā tie tiek apstrādāti.

3.       Informācija par Pārzini

3.1.       Pārzinis ir MMS COMMUNICATIONS LATVIA, vienotās reģistrācijas Nr. 40003330565, juridiskā adrese: Alberta iela 12 – 7, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 67439875, elektroniskā pasta adrese: info@publicisgroupe.lv.

3.2.       Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu vākšanu un apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Publicis grupas galveno datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu privacyofficer@publicisgroupe.com.  

3.3.       Šajā privātumā politikā Mēs sniedzam informāciju par savām Personas datu apstrādes darbībām, tomēr ņemot vērā, ka esam radošā, digitālā un mediju aģentūra, noteiktos gadījumos mēs varam darboties arī kā Apstrādātājs mūsu Klientu labā (piemēram, izstrādājot mārketinga kampaņas ar fiziskām personām). Šajos gadījumos mēs būsim noslēguši datu apstrādes līgumu atbilstoši VDAR 28. pantam. Šādās situācijās Jums ir jāvēršas pie mūsu Klienta – Pārziņa –, lai iegūtu detalizētāku informāciju par savu Personas datu apstrādi.

4.       Personas dati, ko Mēs apstrādājam, nolūki un tiesiskie pamati

4.1.       Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, tajā skaitā, Mājaslapas apmeklētāju, Klientu, kandidātu, kas piesakās uz darba vakanci u.tml.

4.2.       Lai apstrādātu Personas datus, MMS COMMUNICATIONS LATVIA ir jānosaka Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats.

4.3.       MMS COMMUNICATIONS LATVIA var apstrādāt Personas datus, balstoties uz kādu no sešiem VDAR 6. pantā noteiktiem tiesiskajiem pamatiem, bet praksē visbiežāk tiek izmantoti turpmāk minētie tiesiskie pamati:

a)      Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta pirmā punkta “a” apakšpunkts);

b)      līguma noslēgšana un izpilde (VDAR 6. panta pirmā punkta “b” apakšpunkts);

c)      ārējos normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (VDAR 6. panta pirmā punkta “c” apakšpunkts);

d)      MMS COMMUNICATIONS LATVIA leģitīmo interešu īstenošana (VDAR 6. panta pirmā punkta “f” apakšpunkts). Īstenojot MMS COMMUNICATIONS LATVIA leģitīmās intereses, pirms Personas datu apstrāde tiek uzsākta, tiek izvērtētas uzņēmuma intereses attiecībā pret Datu subjekta tiesībām tā, lai MMS COMMUNICATIONS LATVIA komerciāla rakstura leģitīmās intereses nebūtu pretrunā ar Datu subjekta interesēm un brīvībām. Minētais tiesiskais pamats tiek izmantos, piemēram, lai vērstos valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestādēs uzņēmuma tiesisko interešu aizsardzībai.

4.4.       Turpmāk norādīti gadījumi, kad MMS COMMUNICATIONS LATVIA ir nepieciešamība apstrādāt Jūsu personas datus:

Nolūks

Personas datu kategorijas

Tiesiskais pamats

Komunikācijas nodrošināšana: jautājumu, ierosinājumu, sūdzību un citas informācijas apkopošana un apstrāde, lai sagatavotu atbildes un nodrošinātu komunikāciju ar adresātu/iesniedzēju.

Komunikācija var notikt, izmantojot e-pastu, pastu, tālruni vai klātienē (atkarībā no veida, kā Jūs sazinieties ar MMS COMMUNICATIONS LATVIA).

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, cita personīgā informācija, kas ietverta jautājumā, ierosinājumā vai sūdzībā.

Aģentūras leģitīmās intereses sazināties ar cilvēkiem un atbildēt uz viņu jautājumiem un pieprasījumiem.  

Līgumattiecību noslēgšana un administrēšana: komercdarbības ietvaros MMS COMMUNICATIONS LATVIA var būt vajadzība noslēgt līgumus ar fiziskām personām.

Atkarīgs no līguma būtības. Piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, adrese un konta nr.

Līgums.

Lietvedības organizācija: dokumentācijas, izejošās un ienākošās korespondences, līgumu u.tml. uzskaite un glabāšana.

Dokumentācija, korespondence, līgumi, kas satur Personas datus.

Atkarībā no dokumentācijas tipa tā var tikt glabāta, lai īstenotu savas leģitīmās intereses, piemēram, aizstāvētu intereses tiesā, vai lai ievērotu normatīvo aktu prasības.

Semināri u.c. pasākumi

 

 

 

Ieraksti par aktualitātēm: mārketinga un sabiedrības informēšanas nolūkā var tikt sagatavoti ieraksti par MMS COMMUNICATIONS LATVIA organizētajiem vai sponsorētiem pasākumiem, semināriem un aktivitātēm.

Ieraksti tiek publicēti MMS COMMUNICATIONS LATVIA Mājaslapā un/vai sociālajos tīklos, piemēram, Facebook.

MMS COMMUNICATIONS LATVIA sagatavotie ieraksti var ietvert pasākumu dalībnieku un/vai apmeklētāju fotogrāfijas, videoierakstus, vārdus, uzvārdus u.tml.

Leģitīmā interese – sabiebrības informēšana par MMS COMMUNICATIONS LATVIA darbību un MMS COMMUNICATIONS LATVIA atpazīstamības veicināšana.

 

Ja vēlaties, lai mēs izdzēstu publiskotu attēlu/ierakstu, kurā Jūs esat redzams, aicinām sazināties ar mums.

Konkursi

Piemēram, konkursa dalībnieku un/vai uzvarētāju fotogrāfijas, vārdi, uzvārdi u.c. informācija atbilstoši konkursa nolikumam/noteikumiem.

Dalībnieku piekrišana, piedaloties konkursā.

Komerciālie paziņojumi

 

 

Personāla atlase: personāla atlases procesa organizēšanai un nodrošināšanai, darba tiesisko attiecību nodibināšanai u.tml.

Vārds, uzvārds, pieredze, izglītība, kā arī cita CV un motivācijas vēstulē ietvertā informācija.

Aģentūras leģitīmās intereses ir organizēt personāla atlasi un atlasīt piemērotus kandidātus.

Atsauksmes no bijušajiem darba devējiem tiek ievāktas, pamatojoties uz piekrišanu.

Nodarbinātības attiecībās saskaņā ar darba līgumu un normatīvā regulējuma prasībām (piemēram, Darba līgums).

4.5.       Informāciju par sīkdatņu apstrādi, aicinām skatīt sīkdatņu politikā.

5.       Personas datu ieguves avoti

5.1.        Personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:

5.1.1.        daļu Personas datu mēs saņemam tieši no Jums, piemēram, jautājumi, kas tiek iesūtīti;

5.1.2.        daļa Personas datu tiek “saražota” procesā;

5.1.3.        atsevišķos gadījumos personas datus mēs saņemam arī no trešajām personām, piemēram, personāla atlases kompānijām;

5.1.4.        tāpat noteiktos gadījumos Personas dati tiek saņemti no publiskām datu bāzēm vai sociālajiem tīkliem. Piemēram, Lursoft vai LinkedIn

6.       Personas datu apstrāde MMS COMMUNICATIONS LATVIA

6.1.        Personas dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, izmantojot MMS COMMUNICATIONS LATVIA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

6.2.        Personas dati tiek iegūti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāku apstrādi neveic sākotnēji neparedzētiem mērķiem vai ar minētajiem mērķiem nesavienojamā veidā.

6.3.        Personas dati tiek glabāti tā, lai no tiem varētu identificēt Datu subjektu ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuru ietvaros dati iegūti vai apstrādāti.

6.4.        Personas dati tiek iegūti ievērojot datu apstrādes minimizācijas principu, kas nozīmē, ka dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkiem.

6.5.        MMS COMMUNICATIONS LATVIA nodrošina Personas datu precizitāti un, ja vajadzīgs, Personas dati tiek atjaunināti atbilstoši tā brīža aktuālajai informācijai vai dzēsti.

6.6.        Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša Personas datu drošība, proti, aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, datu nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

7.       Personas datu saņēmēji un datu apstrādes vieta

7.1.      Jūsu personas dati ir drošībā, un tie netiek neatbilstošā veidā nodoti tālāk citam personām. Personas dati var tikt nodoti tālāk:

7.1.1.   valsts iestādēm normatīvajā regulējumā noteiktos gadījumos. Lai pildītu pienākumus, kas izriet no normatīvā regulējuma, Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma;

7.1.2.   tiesām un citām tiesības aizsargājošām iestādēm. Piemēram, lai aizstāvētu Mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības tiesā;

7.1.3.   sadarbības partneriem un mūsu Apstrādātājiem. MMS COMMUNICATIONS LATVIA ir tiesīga piesaistīt un pilnvarot ārpakalpojumu sniedzējus veikt atsevišķas darbības MMS COMMUNICATIONS LATVIA uzdevumā. Ja, pildot šos uzdevumus, MMS COMMUNICATIONS LATVIA pilnvarotās personas apstrādā Mūsu rīcībā esošos Datu subjekta datus, piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji, apsardzes pakalpojumu sniedzēji, personāla atlases uzņēmumi attiecībā uz kandidātiem), attiecīgā uzdevuma veicēji ir uzskatāmi par Apstrādātājiem, un MMS COMMUNICATIONS LATVIA ir tiesības nodot Apstrādātājiem šo darbību veikšanai vajadzīgos Datu subjekta Personas datus tādā apmērā, kādā tie nepieciešami darbību veikšanai. Gadījumos, kad Mēs pilnvarojam Apstrādātājus noteikta uzdevuma veikšanai, gan MMS COMMUNICATIONS LATVIA, gan Apstrādātāji nodrošina Personas datu apstrādes aizsardzību saskaņā ar VDAR, kā arī neizmanto Personas datus citos nolūkos, kā tikai nodibināto saistību izpildei pret Datu subjektu MMS COMMUNICATIONS LATVIA uzdevumā.

7.2.      Detalizētāku informāciju par Personas Datu saņēmējiem Mēs nodrošināsim Jums pēc Jūsu pieprasījuma.

7.3.      MMS COMMUNICATIONS LATVIA pēc iespējas apstrādā Personas datus Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros. Ja notiek Personas datu nodošana uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, MMS COMMUNICATIONS LATVIA nodrošina VDAR noteiktās procedūras Personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs VDAR noteiktajam, nodrošināšanai.

8.       Personas datu aizsardzība

8.1.        MMS COMMUNICATIONS LATVIA aizsargā Datu subjekta Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un MMS COMMUNICATIONS LATVIA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus:

8.1.1.         nodrošina, ka personas, kuras darbojas ar MMS COMMUNICATIONS LATVIA pārvaldībā esošajiem Personas datiem, ir pienācīgi apmācītas, kā arī saņēmušas atbilstošus un skaidrus norādījumus par veicamo datu apstrādi, tostarp privātuma politikā iekļautos drošības norādījumus;

8.1.2.         pieeja informācijas sistēmām, kuras satur Personas datus, tiek sniegta tikai tiem darbiniekiem, kas ir attiecīgi pilnvaroti tās lietot un caur derīgu aprīkojumu. Katram darbiniekam tiek izveidoti unikāli autorizācijas rīki – lietotājvārds un parole;

8.1.3.         izmanto ugunsmūri un pretvīrusu programmas;

8.1.4.         papīra dokumenti, kas satur Personas datus, atbilstoši to vērtībai un klasifikācijai ir glabājami tam paredzētās vietās, proti, speciālās telpās, slēdzamos skapjos u.tml.

8.1.5.         nodrošina, ka netiek pieļauta nejauša vai nelikumīga Personas datu dzēšana, bojāšana, nozaudēšana, labošana, apstrāde, publiskošana vai izpaušana trešajām personām u.tml.

9.       Personas datu glabāšanas termiņi

9.1.        Personas dati tiek glabāti līdz:

9.1.1.        ar normatīvo regulējumu noteiktā pienākuma izpildei (piemēram, grāmatvedības prasības);

9.1.2.        ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta;

9.1.3.        noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Piemēram, tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu MMS COMMUNICATIONS LATVIA leģitīmo interešu realizēšanu, tajā skaitā, lai MMS COMMUNICATIONS LATVIA spētu iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā.

9.2.        Kandidātu iesūtītie dokumenti uz vakantajām darba vietām (tostarp personas dati) tiek uzglabāti lietvedībā sešus mēnešus pēc konkursa beigām. Ar piekrišanu tie var tikt uzglabāti līdz vienam gadam.

9.3.        Līgumi u.c. saistītā informācija tiek glabāta 10 gadus, lai nodrošinātu MMS COMMUNICATIONS LATVIA leģitīmās intereses, piemēram, līgumsaistību izpildi, potenciālas tiesvedības gadījumā.

9.4.        Kad Personas datu glabāšanas periods ir beidzies, MMS COMMUNICATIONS LATVIA drošā veidā izdzēsīs Datu subjektu Personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Datu subjektu.

10.    Datu subjekta tiesības un piekļuve saviem Personas datiem

10.1.     Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi Personas dati ir uzņēmuma pārvaldībā, un pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem, to labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ierobežot datu apstrādi, kā arī iebilst pret to, tajā skaitā pret Personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz uzņēmuma leģitīmajām interesēm, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību, ciktāl tas atbilst VDAR.

10.2.     Datu apstrādes gadījumos, kur tiesiskais pamats ir tikai Datu subjekta piekrišana, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā sniegto piekrišanu atsaukt, pārtraucot turpmāko datu apstrādi, kas tikusi veikta, pamatojoties uz Datu subjekta sniegto piekrišanu.

10.3.     Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes darbības, kuras veiktas, kamēr Datu subjekta piekrišana bijusi spēkā.

10.4.     Datu subjekts var atsaukt piekrišanu tādā pašā veidā un formā, kā tā sniegta (rakstveidā, elektroniski, u.c.), kā arī nepieciešamības gadījumā sniedz visu informāciju par piekrišanu, tās būtību, no tās izrietošo Personas datu apstrādi.

10.5.     Datu subjekta tiesības tiek īstenotas tiktāl, cik tās nav pretrunā ar uzņēmuma pienākumiem, kuri noteikti ārējos normatīvajos aktos.

10.6.     Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādos veidos: a) nosūtot rakstveida iesniegumu pa pastu; b) iesniedzot to klātienē MMS COMMUNICATIONS LATVIA telpās; c) nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz info@publicisgroupe.lv.

10.7.     Saņemot Datu subjekta pieprasījumu, MMS COMMUNICATIONS LATVIA pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10.8.     Atbildi MMS COMMUNICATIONS LATVIA nosūta uz Datu subjekta elektroniskā pasta adresi mēneša laikā no brīža, kad uzņēmums saņēmis Datu subjekta pieprasījumu, vai, nosūtot pa pastu, ierakstītas vēstules formā. Noteiktos gadījumos atbilde var prasīt ilgāku laika periodu, un vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu.

10.9.     Gadījumos, kad Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, līgumiska pamata, vai, lai īstenotu Uzņēmuma leģitīmās intereses, Personas datu dzēšanas pieprasījums var netikt īstenots, par ko Datu subjekts tiek informēts mēneša laikā no brīža, kad MMS COMMUNICATIONS LATVIA saņēma pieprasījumu dzēst datus. Atbilde tiek sniegta ar skaidru, nepārprotamu pamatojumu par to, kāpēc Personas datu dzēšanu nav iespējams īstenot. Turpretī, pamatota Personas datu dzēšanas pieprasījuma saņemšanas gadījumā tiek nodrošināta atbilstoša Personas datu dzēšana mēneša laikā no Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas brīža.

10.10.  MMS COMMUNICATIONS LATVIA augstu vērtē Datu subjektu privātumu un aicina sazināties ar MMS COMMUNICATIONS LATVIA jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja Datu subjekts uzskata, ka Personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, Datu subjektam ir tiesības vērsties tiesā vai Datu valsts inspekcijā. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija ir šāda:

E-pasts

pasts@dvi.gov.lv

Tālrunis

+371 67223131

Adrese

Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

1.1.        

11.    Citi noteikumi

11.1.      MMS COMMUNICATIONS LATVIA ir tiesības veikt labojumus privātuma politikā, publiskojot tās aktuālo versiju savā Mājaslapā. Privātuma politika pēdējo reizi ir atjaunināta 2022. gada. 21.decembrī.

11.2.      Aktuālā Privātuma politikas redakcija vienmēr ir pieejama Mājaslapā. Vienlaikus aktuālā privātuma politikas redakcija, kā arī iepriekšējās redakcijas ir pieejamas, vēršoties pie MMS COMMUNICATIONS LATVIA.

 

 

 

 Saziņai:

+371 29 264 926
info@publicisgroupe.lv

Alberta 12-7, Rīga
Atrodamies klusajā centrā, tieši Rīgas Jūgendstila centra muzeja ēkā – vēl viens lielisks iemesls apciemot mūs kaut šodien!